Przejdź do treści
Strona główna » Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika

oligofrenopedagogika

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Studia mają charakter kwalifikacyjny – program uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 890) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.1289).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje:

 • do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach, w tym integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi,
 • do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w:
  • przedszkolach specjalnych,
  • szkołach podstawowych specjalnych,
  • szkołach ponadpodstawowych specjalnych,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tryb studiów: studia niestacjonarne

Forma studiów: hybrydowa – połączeniem nauki zdalnej z zajęciami stacjonarnymi

Adresaci:

 1. osoby, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej
 2. osoby, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin:

 • 390 godzin oraz 120 godzin praktyk zawodowych – dla pedagogów specjalnych
 • 450 godzin oraz 180 godzin praktyk zawodowych – dla pozostałych nauczycieli

Wybrane treści kształcenia:

 • Medyczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej
 • Psychologia osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Diagnostyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody rewalidacji, rehabilitacji i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dydaktyka dzieci i uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w różnych typach placówek systemu oświaty, na różnych etapach edukacyjnych
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Alternatywne metody komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Poradnictwo, rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnością
 • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Kadra: doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni pedagogicznych, specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej.

Masz pytanie?

Chcesz porozmawiać?

tel:+48 33 874 46 05