Przejdź do treści
Strona główna » Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

autyzmStudia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter kwalifikacyjny, tj. nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, przygotowując do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 890) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.1289). Założenia studiów są również zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.1309).

Absolwenci zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. do podejmowania kompleksowych działań  diagnostycznych,  edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Tryb studiów: studia niestacjonarne

Forma studiów: hybrydowa – połączenie nauki zdalnej z zajęciami stacjonarnymi

Adresaci:

 1. osoby, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej
 2. osoby, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin:

 • 390 godzin oraz 120 godzin praktyk zawodowych – dla pedagogów specjalnych
 • 450 godzin oraz 180 godzin praktyk zawodowych – dla pozostałych nauczycieli

Wybrane treści kształcenia:

 • Wczesny autyzm dziecięcy – diagnoza i terapia
 • Wspomaganie rozwoju osób z zaburzeniami z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Metody pracy opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej z uczniem ze spectrum autyzmu
 • Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z ASD
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem i zespołem Aspergera z elementami andragogiki specjalnej
 • Diagnoza rodziny osób z niepełnosprawnością
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Kadra: doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni pedagogicznych, specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej

Masz pytanie?

Chcesz porozmawiać?

tel:+48 33 874 46 05