Przejdź do treści
Strona główna » Edukacja włączająca

Edukacja włączająca

edukacja włączającaStudia podyplomowe Edukacja włączająca mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 890) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.1309).

Absolwenci są przygotowani do diagnozowania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich rodzin oraz nauczycieli pracujących ze wskazaną grupą uczniów. Nabywają kompetencje do koordynowania działań zespołów nauczycielskich w obszarze projektowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz właściwego doboru metod i form pracy w procesie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mogą pełnić funkcję nauczyciela edukacji włączające w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych oraz w innych instytucjach wspierających i nadzorujących edukację włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tryb studiów: studia niestacjonarne

Forma studiów: hybrydowa – połączenie nauki zdalnej z zajęciami stacjonarnymi

Adresaci: absolwenci studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

Czas trwania: 3 semestry – 380 godzin oraz 120 godzin praktyk zawodowych

Wybrane treści kształcenia:

  • Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Dydaktyka specjalna
  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających
  • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych
  • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej

Kadra: doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni pedagogicznych, specjaliści z zakresu edukacji włączającej

Masz pytanie?

Chcesz porozmawiać?

tel:+48 33 874 46 05