Przejdź do treści
Strona główna » Pedagogika szkolna

Pedagogika szkolna

pedagogika szkolnaAbsolwenci są przygotowani do pracy na stanowisku nauczyciela pedagoga w szkołach (pedagoga szkolnego) oraz w innych instytucjach systemu oświaty, w zakresie zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno-wyrównawczej oraz indywidualnej opieki pedagogicznej. W szczególności studia przygotowują do realizacji następujących zadań:

 • prowadzenie działań diagnostycznych wśród uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań dotyczących profilaktyki uzależnień, zaburzeń zachowania, rozwiązywania konfliktów i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • inicjowanie różnych form pomocy uczniom w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów.

Tryb studiów: studia niestacjonarne

Forma studiów: hybrydowa – połączeniem nauki zdalnej z zajęciami stacjonarnymi

Adresaci: absolwenci studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Czas trwania: 3 semestry – 380 godzin oraz 90 godzin praktyk zawodowych.

Wybrane treści kształcenia:

 • Pedagogika społeczna
 • Elementy psychologii
 • Prawo oświatowe
 • Wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Projektowanie pracy pedagoga szkolnego
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Patologie społeczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
 • Wybrane problemy przestępczości dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka uzależnień, diagnoza i terapia
 • Wspomaganie rodziny zagrożonej patologią
 • Trening umiejętności interpersonalnych

Kadra: doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni pedagogicznych, specjaliści z zakresu pedagogiki

Masz pytanie?

Chcesz porozmawiać?

tel:+48 33 874 46 05